JMP MCSSET0003 Mechanical Seal

JMP Brand Mechanical Seal - JMP-MCSSET0003

center = 25mm (short)

Replaces CAT 7L2130 / Jabsco 6408-000 / DDC 5198419 / VP 3829315 - D12/13/16 Models Pump P/N 3838207

AN 2420

Mechanical Seal for Pump Model: JPR-40LP, JPR-50LP